Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.emzetes.pl

§ 1
Informacje podstawowe

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku korzystania z serwisu internetowego „Miasto Zrównoważonych Stylów” dostępnego pod adresem http://www.emzetes.pl prowadzonego przez Skanska Residential Development Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00 – 854 Warszawa, ul. Jana Pawła II 19, KRS 0000392448, nr NIP 527–26–61-267

§ 2
Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Użytkownik – osoba fizyczna, w tym Konsument, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta z Usług Serwisu;

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4) Moderator – osoba strzegąca porządku w powierzonym mu dziale. Moderator może w określonych przypadkach zmieniać, usuwać lub blokować Posty lub komentarze Użytkowników,

5) Post – informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony na serwisie przez Użytkownika,

6) Serwis Internetowy (dalej także jako „Serwis”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http:/www.emzetes.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z Usług;

7) Strona – Wydawca lub Użytkownik;

8) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Wydawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu;

9) Wydawca – Skanska Residential Development Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00 – 854 Warszawa, ul. Jana Pawła II 19, KRS 0000392448, nr NIP 527–26–61-267

10) Administrator danych osobowych Użytkowników - Skanska Residential Development Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00 – 854 Warszawa, ul. Jana Pawła II 19, KRS 0000392448, nr NIP 527–26–61-267

 

§ 3
Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja warunków Regulaminu.

2. Wydawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi, w ramach których istnieje możliwość:

1) przeglądania treści Serwisu,

2) przesłania do redakcji Wydawcy informacji w celu umieszczenia tych informacji w Serwisie,

3) zapisania się do usługi newslettera,

4) komentowania niektórych treści Serwisu,

5) prowadzenia bloga w ramach Serwisu, tj. publikowania własnych treści w Serwisie,

3. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

4. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik w szczególności posiadało:

1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

 

§ 4
Obowiązki Użytkownika

Użytkownik Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:

1) przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także postanowień Regulaminu podczas korzystania z serwisu

2) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa podczas korzystania z serwisu,

3) niedostarczania i nieprzekazywania treści sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego w rozumieniu kodeksu cywilnego podczas korzystania z serwisu.

 

§ 5
Treść Serwisu

Treść Serwisu i jej przeglądanie

1. Wydawca zajmuje się prowadzeniem Serwisu, który jest dynamicznym zbiorem artykułów, zdjęć, filmów i infografik (blognews). Przewodnimi tematami jest zrównoważony rozwój miast, minimalistyczny design i zdrowy styl życia komponujący się z koncepcją zrównoważonego rozwoju miasta i symbiozą życia z naturą.

2. Umieszczone w Serwisie treści i ogłoszenia mają jedynie charakter informacyjny, nigdy nie stanowią oferty Wydawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego, a ich prawdziwość i aktualność nie jest weryfikowana przez Wydawcę.

3.  Oferty, ogłoszenia i reklamy podmiotów trzecich, które są umieszczanie w Serwisie na ich zlecenie przez Wydawcę, nie stanowią ofert składanych przez Wydawcę, tylko przez podmioty trzecie, a rola Wydawcy ogranicza się jedynie do pośredniczenia w przedstawieniu takiej oferty poprzez umieszczenie jej w Serwisie

Komentowanie treści

4. Dodając komentarz Użytkownik powinien zapewnić, aby spełniał on warunki określone w § 4, a także aby nie był w żaden sposób obraźliwy.

5. Komentarze są zawsze prywatnymi opiniami Użytkowników.

6. Komentarze Użytkowników są moderowane przez Wydawcę przed lub po ich publikacji.

7. Komentarze nie spełniające warunków określonych w § 4, obraźliwe lub naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zawierające spam lub treści reklamowe są kasowane.

 

§ 6
Zasady dotyczące odpowiedzialności za zamieszczane Posty, artykuły i komentarze

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wprowadzaną treść swoich komunikatów. Osoby zamieszczające treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub godzące w chronione prawem interesy innych podmiotów narażają się na odpowiedzialność karną lub cywilną.

2. Użytkownicy zobowiązują się, że publikując na łamach Serwisu wypowiedzi, relacje, zdjęcia i inne materiały objęte prawem autorskim – będą posiadać prawa do takich materiałów lub uzyskają stosowne upoważnienie do ich wykorzystania, aby wszelkie materiały zamieszczane w Serwisie były wolne są od roszczeń podmiotów trzecich. W szczególności dotyczy to zdjęć, na których jest uwidoczniony czyjś wizerunek. Użytkownicy każdorazowo zobowiązują się do uzyskania uprzedniej zgody na wykorzystanie wizerunku, który jest uwidoczniony w materiałach.

3. Zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie Posty oraz inne treści pozostają widoczne w Serwisie, chyba że będzie to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W takich przypadkach Post lub treść może zostać zanonimizowana lub usunięta.

 

§ 7
Newsletter

1. Użytkownik może zamówić usługę newslettera, wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), tj. aby na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Wydawca mógł przesyłać cyklicznie treści mające charakter informacji handlowych, marketingowych, a także informacji o nowych ofertach i promocjach dostępnych u Wydawcy i jego partnerów biznesowych.

2. Usługa subskrypcji Newslettera jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego zarejestrowanego Użytkownika.

3. W ramach usługi newslettera , za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłana jest informacja w formie listu e-mail.

4. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych po zalogowaniu do Konta Użytkownika bądź wysyłając mail z takim żądaniem Wydawcy.

5. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 

§ 8
Pozostałe prawa i obowiązki

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej Rezygnację można składać pisemnie na adres Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa  lub pocztą e-mail na adres MiastoStylow@skanska.pl

2. Wydawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownik podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Użytkownika.

3. Wydawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Użytkownika do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

4. Reklamacje z tytułu świadczonych usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu można składać pisemnie na adres Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa lub pocztą e-mail na adres MiastoStylow@skanska.pl

5. Użytkownikowi w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji zostanie przesłana wiadomość e-mail o sposobie jej załatwienia – tzn. czy wydawca uwzględnił reklamację i jeśli tak, to jakie działania podjął.

 

§ 9
Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawcą, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawcą, a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wydawcy.

 

§ 10
Dane osobowe

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Wydawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności, z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Wydawcę w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w stosunku do osób, które wyraziły na to zgodę także w celu marketingowym.

3. Administrator danych osobowych Użytkowników na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Wydawcy.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania.

5. Podanie danych jest dobrowolne.

 

§ 11
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

3. Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych treści publikowanych w Serwisie jest zabronione.

4. Zmiana Regulaminu może się odbyć na zasadach określonych w art. 3841 kodeksu cywilnego.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Wydawcy poprzez Serwis.

2. Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Wydawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

§ 2
Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Serwisu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Skanska Residential Development Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  00 – 854 Warszawa, ul. Jana Pawła II 19, KRS 0000392448, nr NIP 527–26–61-267

2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Przetwarzanie danych osobowych zostało powierzone Wydawcy.

 

§ 3
Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania Rejestracji.

3. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich poprawiania.

 

§ 4
Informacje handlowe

1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Serwisie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę.

 

§ 5
Wykorzystanie plików Cookies – tzw. „ciasteczek”

1. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii podejmowanych prze niego działań.

2. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu:

1) identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie Administratora,

2) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Hasła, oraz

3) optymalizacji korzystania z Serwisu,

4) dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz

5) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.

3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.

4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.

5. Obok plików cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której dokonano wizyty w Serwisie.

 

§ 6
Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku, gdy:

a) Użytkownik wyrazi na to zgodę lub

b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub

c) będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji umowy.

2. W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

 

§ 7
Prawa Użytkowników

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

2. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

3. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: MiastoStylow@skanska.pl

 

§ 8
Postanowienia dodatkowe

1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis i Wydawcę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: MiastoStylow@skanska.pl